Krótki rys historyczny pożarnictwa ochotniczego, naszego Zarządu i Miasta
Aktualności
Zarz. Odz. Miejsko-Gminnego Zw. OSP RP w Łasku - władze
Krótki rys historyczny pożarnictwa ochotniczego, i naszego Zarządu
Rys historyczny miasta Łask
Modlitwa Strażaka
Dziesięcioro przykazań prawego strażaka
HYMN OSP
Uroczystość koronacji obrazu Matki Boskiej Łaskiej - 23.06.2005 r.
Spotkanie opłatkowo – noworoczne 28.12.2006 roku, w OSP Kolumna
Walne Zebranie Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Łasku
Święto Flagi Państwowej 02.05.2008r
Uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
Dzień Strażaka - Wrzeszczewice 2008r Rozpoczęcie Miejsko-Gminnych Dni Ochrony Przeciwpożarowej
OSP Gminy Łask
O nas w mediach
Napisz do nas
Łaski Serwis Samorządowy
KP PSP w Łasku

Księga Gości
Wpisz się
CzytajAktualizacja - 18.05.2009r

I

Krótki rys historyczny pożarnictwa ochotniczego,
naszego Zarządu i Miasta

Początki powstania pożarnictwa ochotniczego w Polsce

      Początki zorganizowanego ratownictwa ogniowego na naszych ziemiach datują się już od czasów średniowiecze, szczególnie na terenach wielkich miast. Wspierać je miały cechy kupieckie i rzemieślnicze. Szczególna rola w walce z pożarami przypada licznie powstającym w XIX wieku strażom pożarnym. Utworzenie straży ogniowej w 1834 r. w Warszawie było wzorem dla innych miast takich jak Kielce, Kalisz gdzie również w latach 1841, 1853 powołano straże pożarne. W 1864 roku w Krakowie powstała pierwsza ochotnicza straż ogniowa, następnie otworzono w Tarnowie, Bochni, Brodach, Przemyślu, Samborze i Żywcu. Wśród tych straży powstała myśl o powołani do życia Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W Królestwie Polskim pierwsza ochotnicza straż pożarna została założona w Kaliszu w 1864 r. następnie powstały w Częstochowie, Turku, Zgierzu, Łęczycy, Płocku, Włocławku, Sieradzu i Tarnowie (1876 r.), Radomiu, Łowiczu i Łomży, Mławie, Skierniewicach, Sochaczewie, Suwałkach i Warcie (1880 r.), Makowie ,Ostrołęce i Pułtusku. Wybuch I wojny światowej wpłynął niekorzystnie na dalszy rozwój straży pożarnych. Większa część strażaków znalazła się w szeregach armii zaborczych. W takich warunkach działacze strażaccy z terenu Królestwa Polskiego podjęli wysiłki nad urzeczywistnieniem planów powołania do życia ogólnokrajowej organizacji strażackiej a cel ten udało się osiągnąć w 1915 roku. Władze rosyjskie zatwierdziły ustawę powołującą do życia Towarzystwo Św. Floriana, które miało być organizacją skupiającą wszystkie straże pożarne Królestwa Polskiego.
      W 1916 roku odbył się w Warszawie pierwszy ogólnokrajowy zjazd delegatów straży pożarnych, na którym postanowiono powołać do życia Towarzystwo Św. Floriana, przemianowane następnie na Związek Floriański. Mimo trudnych warunków wojennych Związek Floriański rozpoczął energiczne prace nad zjednoczeniem w swych szeregach wszystkich straży pożarnych oraz krzewienie idei pożarnictwa w społeczeństwie polskim. W 1918 roku na terenie państwa polskiego było 60 zawodowych straży pożarnych i około 2000 ochotniczych straży pożarnych zrzeszających około 100 000 strażaków. W dniach 8 i 9 września 1921 roku odbył się w Warszawie Ogólnokrajowy Zjazd delegatów Straży Pożarnych. W okresie pierwszych 10 lat istnienia Związku nastąpił żywy rozwój organizacji strażackich. W 1930 roku w całym kraju było 10 000 drużyn strażackich zrzeszających 300 000 strażaków. W czasie II wojny światowej ogromna część strażaków wraz z całym społeczeństwem podjęła zdecydowaną walkę z okupantem. W 1949 roku w kraju działało 13 573 OSP zrzeszających razem 318 158 strażaków. W 1949 roku Rada Ministrów swoim zarządzeniem rozwiązała Związek Straży Pożarnych RP. W grudniu 1956 ponownie powołano Związek Straży Pożarnych a w październiku 1959 roku odbył się I Walny Zjazd Ochotniczych Straży Pożarnych. W dniach 4 i 5 kwietnia 1992 roku IX Krajowy Zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych przyjmuje nowy statut oraz nazwę Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Opracował: Dh. Ryszard Kozłowski Powyższą informację zaczerpnięto z biuletynu wydanego przez ZOM-G ZOSP RP w Łasku, Przedruk w całości lub fragmentach bez zgody ZOM-G ZOSP RP w Łasku jest zabroniony.


II

Rys historyczny

Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego w Łasku. Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego w obecnej chwili posiada swoją siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego w Łasku przy ulicy Warszawskiej 14.

Plany i zamiary są ambitne, potrzebne będą jeszcze oprócz chęci środki finansowe o które dopiero będziemy się starać. Jednym słowem na końcowy efekt będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, mamy nadzieję że się opłaci i uda. Pierwsze zapisy w dokumentacji dotyczące Zarządu Miejskiego i Gminnego datują się na rok 1928. Mamy świadomość, że zapisy te noszą nazwę Zarząd Powiatu Łaskiego i nie w pełni odzwierciedlają, iż jest to Zarząd Gminny, ale w ówczesnych czasach odnosiło się to i do Gminy. W składzie omawianego zarządu nie było przedstawicieli z innych jednostek z poza gminy. Dlatego można przypuszczać że dotyczy to Miasta i Gminy Łask. Dokumentów takich mamy zaledwie dwa, reszta dokumentacji zaczyna się od roku 1949 i jest nieczytelna w 90 %. Prowadzimy prace nad zebraniem dokumentacji i jej uszeregowanie w odpowiedni sposób. Pierwsze wybory do władz Zarządu Miejsko-Gminnego odbyły się podczas I Zjazdu przypuszczalnie w roku 1973. Do ówczesnych władz Związku weszli przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu Miasta – OSP Łask i Kolumna, z terenu Gminy – OSP Anielin, Wiewiórczyn, Wrzeszczewice, Okup, Teodory, Sięganów i Bałucz. Po reformie administracyjnej w 1975 roku, powstał Zarząd Miejski i Zarząd Gminny. Następnie 30 stycznia 1977 roku, po wcześniejszym połączeniu Miasta i Gminy w jeden Urząd, postanowiono na plenarnym posiedzeniu Zarządu powołać:
Zarząd Miejsko-Gminny w skład którego weszli dh.:

 • Tadeusz Dunaj - OSP Wiewiórczyn
 • Jan Gawlik - OSP Teodory
 • Józef Banachowski - OSP Bałucz
 • Adam Maciejewski - OSP Wrzeszczewice
 • Józef Sobczak - OSP Okup
 • Jerzy Olszewski - OSP Łask
 • Edward Sztuka - OSP Wiewiórczyn
 • Zygmunt Smolarek - OSP Anielin
 • Włodzimierz Pałuszyński - OSP Łask
 • Marian Kuchnicki - OSP Okup
 • Walerian Świercz - OSP Sięganów
 • Władysław Więckowski - OSP Kolumna

 • Na tym samym posiedzeniu wybrano prezydium zarządu:
 • Jerzy Olszewski – Prezes
 • Józef Sobczak – Wice prezes
 • Bogusław Felcenloben – Kom. Gminny
 • Jan Gawlik – Sekretarz
 • Edward Sztuka – Skarbnik

 • Komisja Rewizyjna liczyła trzech członków i tak:
 • Józef Dytrych – Przewodniczący
 • Tadeusz Walczak – Członek
 • Eugeniusz Kamiński – Członek

 • W roku 1978 na terenie Miasta i Gminy Łask działało 9 jednostek OSP w których działało 265 członków czynnych oraz 31 popierających, 27 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

  Uroczystość przekazania nowego sztandaru odbyła się w 2003 roku


        Zdięcia wykonane przez Pana Mariana Ciesielskiego

        fot.1 poświęcenie sztandaru przez: od lewej ks. Kap. Gar. Łask Bogdan Słotwiński , ks. Proboszcz kapelan strażaków powiatu łaskiego Jarosław Wojtal, ks. Proboszcz kolegiaty łaskiej Marian Ciupiński asystuje wiceprezes Zarządu OM-G Z OSP RP a Łasku dh. Grażyna Krzesińska.

        fot.2 Uroczystość przekazania sztandaru dla Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Łasku. Sztandar przekazuje dh. Jan Ryś Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSPRP w Łodzi, wiceprezesowi ZOM-G z OSP RP w Łasku Dh. Stanisławowi Wlazło.

        fot.3 I wiceprezes Zarządu OM-G ZOSP RP w Łasku dh. Stanisław Wlazło przekazuje pocztowi sztandarowemu nowo ufundowany sztandar dla ZM-G ZOSP RP w Łasku.

        fot.4 moment odbioru sztandaru z rąk I wiceprezesa dh. Stanisława Wlazło przez poczet sztandarowy ZM-G ZOSP RP w Łasku

  Honorowy członek Zarządu M-G OSP RP w Łasku Dh Aniela Nykiel      Honorowy członek Zarządu M-G OSP RP w Łask uDh Józef Sobczak
  śp. Dh. Aniela Nykiel                           Dh. Józef Sobczak
  Honorowy członek                               Honorowy członek
   Zarządu M-G OSP RP w Łasku      Zarządu M-G OSP RP w Łasku

        Przedruk z książki Ochotnicze Straże Pożarne Miasta i Gminy Łask.

        Jesteśmy w trakcie opracowywania Statutu dla naszego Zarządu. Właśnie prowadzone są prace konsultacyjne pod względem prawnym. Konsultacje wewnątrz Zarządu przebiegały około dwóch miesięcy, ale mamy nadzieję że ujęto w nim wszystko to co powinno się znaleźć. Opracowano również załączniki umożliwiające lepszą pracę Zarządu. Chociaż w skład naszego Zarządu wchodzą wszyscy przedstawiciele jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy to chcielibyśmy być bardziej dostępni dla wszystkich członków OSP, służyć tym jednostkom, przede wszystkim pomocą przy załatwianiu różnego typu spraw związanych z ich działalnością.
        W roku 2007 podjęto próbę i wydano pierwszy w naszej historii „Kalendarz Strażacki”. Wydrukowano 1000 szt. które rozdano nieodpłatnie jednostkom OSP. Produkt finałowy nie zachwyca, ale jako pierwsza inicjatywa w tym temacie wyszedł całkiem nieźle.

        Zdięcie wykonane przez Pana Mariana Ciesielskiego

        W styczniu 2008 roku wystąpiliśmy do Pana Burmistrza z prośbą o dofinansowanie zakupu komputera. Komputer usprawni pracę Zarządu oraz zapewni łączność ze światem zewnętrznym, a przede wszystkim z innymi jednostkami OSP w Kraju. W dniu 08.02.2008 otrzymaliśmy informację od Pana Burmistrza że dofinansowanie do zakupu komputera została przyznana w wysokości 1350 zł.

        Do pełni szczęścia zabraknie jednak łącza internetowego, ale mamy nadzieję że Władze Miasta pomogą i opłacą i tę inwestycję, bo choć to skromne pieniądze to Zarządu Oddziału na nie w obecnej chwili nie stać.

        Zaplanowane uruchomienie stron internetowych dla 9 jednostek OSP i Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego na dzień 10 października 2008 roku jest terminem realnym pod warunkiem zapewnienia nam ok. 1 GB miejsca na serwerze Urzędu Miasta. Z informacji otrzymanej z Urzędu Miasta wynika, że otrzymaliśmy 500 MB miejsca na serwerze. Teraz trzeba tyko umiejętnie je zagospodarować.

        Wielkie podziękowania dla Pana Burmistrza Gabriela Szkudlarka za wsparcie naszych inicjatyw.

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12